Ratolins amb tumors humans

JORDI GRAS

Ratolins amb tumors humans

A vegades la creació en animals d’un model que reprodueixi els trets principals d’una malaltia humana ha facilitat el descobriment de medicaments per lluitar contra aquesta malaltia. Actualment hi ha diferents models en ratolí del càncer humà. Un dels més utilitzat consisteix en implantar a ratolins cèl·lules tumorals procedents d’un malalt i d’aquesta manera poder estudiar en els ratolins els tractaments que siguin més eficaços. Aquest model es coneix per les sigles PDX, que vénen de l’expressió anglesa patient-derived xenograft, que vol dir que un teixit, en aquest cas humà, ha estat trasplantat a una espècie diferent, com és el ratolí.

El meu comentari prové d’una reflexió sobre el model PDX publicat a la revista Nature . En aquest article es parla d’un estudi en 1163 persones en que es va intentar aplicar el model PDX per tractar el càncer. Degut a que no tots els tumors creixen en ratolins només va ser possible aplicar el model esmentat en la meitat dels casos. Finalment, 92 pacients van ser tractats amb medicaments que van ser eficaços en ratolins, i els resultats en aquesta espècie animal es van confirmar en humans en un 87 % dels casos.

L’any 2015 es va fer un altre estudi en 250 models de PDX en ratolins que van ser tractats amb 60 medicaments o combinacions de medicaments i van veure uns resultats similars als que s’obtenen a l’espècie humana.

Un detall important a esmentar és que per veure millor l’evolució de les cèl·lules tumorals en els ratolins en el model PDX a aquests se’ls ha anul·lat el sistema immunològic. Precisament això és una limitació del model ja que els pacients generalment tenen el sistema immunològic intacte. A més aquells tractaments antitumorals que pretenen augmentar la resposta immunològica no es poden provar en el model PDX ja que aquests ratolins, com ja hem dit, no tenen sistema immunològic. Per aquesta raó, recentment, s’han implantat en ratolins cèl·lules humanes que han desenvolupat part del sistema immunològic humà i posteriorment s’han implantat també tumors humans. D’aquesta forma es podrien provar teràpies immunològiques en un model en ratolí proveït de cèl·lules immunològiques humanes. Darrerament s’està intentat, a més, desenvolupar un model en el que les cèl·lules immunològiques i les tumorals procedeixin del mateix pacient per aconseguir uns resultats que s’acostin més a allò que pot passar en l’espècie humana.

El càncer és una malaltia molt complexa on els models en ratolins ens poden ajudar, com tantes vegades abans ens han ajudat en la lluita contra altres malalties humanes.

 

Jordi Gras

Foto: www.almanac.com

Deixa un comentari