foto: ACBS0057F01 086-05 Santa Coloma de Queralt. Hospital - 1912 Josep Salvany i Blanch

TERCERA PART
ESTRANGERS A SANTA COLOMA DE QUERALT ENTRE EL 1631 I EL 1727

En aquesta tercera part repassarem els estrangers que es van casar a Santa Coloma des de l’any 1693 fins el 1724.

1693

Antoni Dossaran, vdo. calderer francés, h. S. C., de Sant Isamundi Aubesi b. de Claramunt, f. de Joan, calderer i Helisabet, amb Isabel Anna Sagura, f. de Joan, pagès de Segura i Tharessa. Aquest matrimoni es celebrà a la casa de Francesh Ladent, calderer.

1695

Francesh Ladent, vdo. h. S. C., f. d’Antoni, calderer francés de Montcla, b. de Claramunt i Joana, amb Mariangela Marimon, f. de Ramon, pagès de Fillol i Theresa.

1696

Domingo Nogales de Sant Joan Delás, a la Navarra Baxa, b. de Bayona, f. de Domingo i Catharina, amb Maria Roca, f. de Joseph, pagès i Hieronima.

1697

Diego Garcialnando, soldat de la Companyia del Capità German Marquezans del trosso de Rosello de Madrit, f. de Diego, mestre esparter i Anna, amb Maria Ramon, vda.de Francesh ciego de Pallerols, f. de Jaume Bofarull, pagès de Vallfogona i Margarida.(1)

1698

Magi Cussans, jove cirurgià (2) de S. C., f. de Joseph, sabater I Elisabet, amb Cecilia Capdevila, f. de Magi, manyà i Barbara. Es casaren a la casa de Pau Malet, pages de S. C.

1700

Manuel de la Rosa, de Benavent al regne de Castilla, f. de Dionis i Dominga Aragon, amb Magdalena Castells, f. de Pau, pagès i Coloma. El matrimoni es celebrà en casa de Joseph Castells, sabater.

1701

Joan Valerio Capson, sargent de alferis reformat de la Companyia del capità Francischo Canalotti del troso de Mila, f. de Rafel i Cicilia, amb Maria Antonia Mas, f. d’Andreu, Ferrer de Vich i Francescha.

1702

Pere Escaller, vdo., calderer de nació frances, f. de Duran, de Duran, amb Maria Conillera, f. d’Isidro, pagès de Pontilis (Pontils) i Cicilia. Es casen a l’hospital de la vila.

foto: ACBS0025F01 3. Sta. COLOMA DE QUERALT - Lavaderos publicos. L. Roisin, fotógrafo, Barcelona

1707

Emanuel Albas, de Castell de Oracio, b. de “Guass” regne de Portugal, f. de Juan, abaixador i Maria Gonzalez, amb Antonia Faura, f. de Lluis, calderer i Agna Maria.

 

1707

Anton de la Rosa, cirurgià f. d’Anton Fuster i Coloma, amb Agna Maria Franquesa, f. de Jaume, Sabater i Maria.

1709

Victorio de Bona, soldat del Regiment de Milá del Compte  Taff, f. de la ciutat de Milá, f. de Francischo i Catherina, amb Catherina Thomas, f. de Juseph, pagès i Eularia.

1709

Juan Orada, flaquer de Viena de Haustria, f. de Juan, sastre i Susanna, amb Antonia Mateua, f. de Pere Juan, ferrer i Maria. Es casaren a l’església colomina a la Capella de Nostra Senyora dels Minyons.

1709

Bernat Macalaster de Aoudeudori regne d’Irlanda, soldat de la Companyia del Coronel Diarca d’Infanteria inglesa, f. d’Andreu i Mariagna, amb Anna vda. de Thomas Blanch de Condar, f. de Juan Manquila de Caleston del regne d’Irlanda i Anna.

1711

Manuel Antoni Gonzales i Dias, manescal de la Companyia del Tinent Coronel del Regiment de Cavalleria de Acunya de la ciutat de Porto, Portugal, f. de Lluys, manescal  i Jusepha, amb Cataharina Serra, f. d’Isidro, pagès de Sant Guim de la Plana i Maria, avui muller de Mariano Brianço, sastre.

1711

Joan Pebre, de Lorena, soldat de la Companyia del Major del Regiment d’infanteria de Binteim dels Palatins, f. de Juan , sabater i Anna, amb Gludina Parren f. de Dias, pagès de Petit Barbarás de la Saboia i Lluisa.

1711

Francischo But del Palatinat, soldat de cavalls de la Companyia de Granie del Regiment dels Palatins del Coronel Francanberch, f. de Pere, paperer de Sant Vicens de Lorena i Elisabeth, amb Maria Elisabeth vda. de Jordi Feitar, soldat de la mateixa Companyia, f. de March Gros, pagès de Ernesem del Palatinat i Eva.

1711

Juseph Marti, soldat del Regiment de Francamberch dels Palatins de Cavalleria, f. de Juan de Lorena i Veronica, amb Francescha Vallbona, f. de Magi pagès de les Piles i Magina. Els casa Ignasi Ferres religiós de l’Orde de Sant Francesh, Capellà Major del Regiment del Coronel Francanberch dels Palatins.

1711

Jordi Nasbert, soldat de nació Irlandes, de la ciutat d’Armagh. Soldat d’Infanteria del Regiment del General Major De Luís., f. d’Angete i Juana, amb Susana Bronin de nació irlandesa, f. de Guillem de la vila de Rás i Maria.

1711

Maure Pere Criblis, vivander (3) de nació flamench, de la vila de Mons, f. de Batista i Maria, amb Juana Manyer de nació flamenca, f. de Pere, pagès de Mons i Margarida.

1713

Emanuel de Cilva, “nunci”, f. de la ciutat de Lisboa, regne de Portugal h. S. C. b. de Vich en lo Principat de Cataluña, f. d’Antoni, adroguer de Lisboa i Antonia Martines, amb Catharina Dies vda. de Phalip Peres, soldat d’Infanteria del Segon los Badajos, f. de Pere Says, pagès i Juliana Martines de Albaceto regne de Murcia.

1714

Baltazar Francischo Negrý, capità de cavalls del Regiment  de Cano, f. d’Esteve i Margarida de Diertins de la ciutat de Brucellas, amb Maria Catherina de la Moch, f. de Diego, Capità de Cavalls del mateix Regiment i Francischa Huble.

 

1715

Juseph Copa, soldat del Regiment de Gabriel de Cano de Cavalleria Flamenca, de la ciutat de Torín en Saboija, f. de Faliph i Maria de Vinija, amb Maria Thomas, f. de Pere, pagès i Maria.

1715

Faliph Asbert Duval de Nacio Valon de Telonch, cirurgià major del Regiment de Cavalleria de Dn. Gabriel Cano, f. de Nicolás i Maria Catherina Morobet, amb Maria Fritzsimons, f. de Juan de Nacio Irlandes de la vila de Dunpátrich, alferes de cavalls del dit regiment del Cano i Catherina.

1721

Juseph de Setorn olim Pinós i Sacirera com a Procurador de Emanuel Francischo de Ferrer i Proxita de la ciutat de Valencia cavaller de l’habit de Santiago i Comanador de la vila i Encomanda de Orxetag, f. de Hieronim i Antonia, amb Maria Antonia de Pinós i Sacirera olim de Pinós i Rocabertí f. de Miquel de Lentorn i Emanuela.

 

 

1724

 

Joan Deherrera Villegas, alferes de la cavalleria del capita Santiago del Regiment de Maltta, f. de Alfonço de la vila de Alcoteya de Calatrava arquebisbat de Toledo i Anna, amb Francischa Roset, f. de Ramon, apotecari i Cerafina.

foto: ACBS0059F01 086-07 Santa Coloma de Queralt. Un carer porticat - 1912 Josep Salvany i Blanch

JOSEP BALLABRIGA CLARASÓ

29 de març de 2020

Abreviatures: b. bisbat, f. fill o filla, h. habitant, p. parròquia, S. C. Q. Santa Coloma de Queralt.

(1) En aquesta tercera part d’aquest article ens sorprèn l’abundància de personal militar (molts d’ells soldats) que es casa a Santa Coloma. Aquesta presència militar potser era deguda a allotjaments forsosos en cases particulars? No ho sabem.                                                                                   Amb tot, però, se’ns fa evident que aquests casaments es feren a la vila perquè els contraients eren passavolants, doncs cap dels cognoms d’aquests militars persistí a Santa Coloma, donat que no n’eren residents.

(2) En diverses ocasions al llarg d’aquests articles hem vist que alguns estrangers eren cirurgians. Els cirurgians exercien la medicina però estaven subordinats als metges, els quals els dictaven les indicacions quirúrgiques pertinents. Els cirurgians més aviat s’ocupaven de les lesions externes com  imflamacions, tumors, ferides, luxacions i fractures. N’hi havia que s’especialitzaven en operar de cataractes, d’altres a extreure caixals “els caxalers”, d’altres en el tractament de trencadures, i alguns encara extreien les pedres de la bufeta de l’orina. Alguns cirurgians també eren barbers i feien sagnies i aplicaven sangoneres.

(3) La professió de vivander té dues accepcions: per una banda és un negociant en bestiar boví i per l’altra és el proveïdor de queviures a l’exèrcit.